Epoksydowy kit naprawczy Pulsar plast

Referencja : 593389
9,99
  • W Twoim Norauto

    (wybierz)


    Do odbioru w 2 godziny Możliwa płatność przy odbiorze

  • Dostawa do domu

    od 21 październik

    icon_question

Klej uniwersalny, skleja mokre powierzchnie, odporny na wodę, chemikalia i oleje, konsystencja plasteliny.

Pojemność (w ml):50

"Odciąć takie same ilości składnika A i B z oryginalnego opakowania. Dokładnie wymieszać w rękach składniki ugniatając do uzyskania jednolitej masy bez przebarwień. Nałożyć przygotowaną masę w miejsce uszkodzenia lub uformować kształt naprawianej części. Pozostawić do związania na czas ok. 1h. Pełna wytrzymałość następuje po 12h. Utwardzona spoina może być obrabiana mechanicznie (wiercona, gwintowana, szlifowana) oraz malowana. Po 30 min. w temperaturze +20°C, utwardza się i jest odporna na wodę, chemikalia i oleje. Zakres temperatury pracy od -40°C do +140°C. Po utwardzeniu spoina może być obrabiana mechanicznie i malowana."
"Zawiera: Produkt reakcji bisfenolu A z epichlorohydryną; Żywica epoksydowa (średnia masa cząsteczkowa < 700) Uwaga H315 Działa drażniąco na skórę H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry. H319 Działa drazniąco na oczy H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki EUH 205 Zawiera składniki epoksydowe. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. P102 Chronić przed dziećmi. P273 Unikać uwolnienia do środowiska. P391 Zebrać wyciek. P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną. P301 + P312 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: w przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. P330 Wypłukać usta. P303 + P361 + P353 W PRZYPADKU KONTATKU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem P333 + P313 W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. P363 Wyprać zanieczyszczoną odzież przed ponownym użyciem. P391 Zebrać wyciek. P501 Zawartość/ pojemnik usuwać do autoryzowanego zakładu utylizacji odpadów. UN: 3077 Do umieszczenia na etykiecie skróconej <125 ml Zawiera: Produkt reakcji bisfenolu A z epichlorohydryną; Żywica epoksydowa (średnia masa cząsteczkowa < 700) Uwaga H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry. EUH 205 Zawiera składniki epoksydowe. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. P102 Chronić przed dziećmi. P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną. P333 + P313 W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. P363 Wyprać zanieczyszczoną odzież przed ponownym użyciem. P501 Pojemnik i jego zawartość utylizować zgodnie z przepisami lokalnymi, regionalnymi, krajowymi lub międzynarodowymi UN: 3077
Elementy łączone lub naprawiane należy dokładnie oczyścić z resztek starego kleju i dobrze odtłuścić.
Do góry