Pulsar klej uv z lampką

Referencja : 751631
25,99
  • W Twoim Norauto

    (wybierz)


    Do odbioru w 2 godziny Możliwa płatność przy odbiorze

  • Dostawa do domu

    od 18 lipiec

    icon_question

Klej bezbarwny, klei szkło i szkło z metalem i innymi twardymi materiałami, w zestawie z lampką led do utwarczania kleju, odporny na wodę i chemikalia.


"Elementy łączone należy dokładnie oczyścić z resztek starych powłok lub klejów i dobrze odtłuścić. Klej nanieść na powierzchnię złącza, ustawić części (pozycjonowanie), unieruchomić złącze a następnie naświetlić naturalnym światłem słonecznym lub sztucznym światłem UV (umieszczona w zestawie Lampka UV LED. Po kilkunastu sekundach złącze jest utwardzone i można usunąć docisk. Resztki kleju należy usunąć mechanicznie. "
"Zawiera: Metakrylan 2-hydroksyetylu Uwaga H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry. H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. P102 Chronić przed dziećmi. P261 Unikać wdychania par/rozpylonej cieczy. P271 Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu P280 Stosować rękawice ochronne. P303 + P361 + P353 W PRZYPADKU KONTATKU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem. P304 + P340W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. P312 W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. P333 + P313 W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. P273 Unikać uwolnienia do środowiska. P405 Przechowywać pod zamknięciem. P501 Zawartość/ pojemnik usuwać do autoryzowanego zakładu utylizacji odpadów.
"Szczelnie zamykać opakowanie i przechowywać w ciemnych miejscach. Nie poleca się stosowania tego produktu w kontakcie z tworzywami sztucznymi (szczególnie termoplastycznymi), gdzie może nastąpić pęknięcie naprężeniowe tworzywa. "
Do góry