Regulamin sklepu

Norauto: Regulamin sklepu internetowego norauto.pl


§1. Postanowienia ogólne i definicje

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki dokonywania Zamówień w sklepie internetowym Norauto znajdującym się pod adresem elektronicznym www.norauto.pl (dalej „Regulamin”).
 2. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy:
  1. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U.2018.1025 t.j. z dnia 2018.05.29);
  2. Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2017.683 t.j. z dnia 2017.03.30);
  3. Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 t.j. z dnia 2017.06.24);
  4. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 3. Terminy użyte w niniejszym Regulaminie mają następujące znaczenie:
  1. Sprzedawca – Norauto Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Jubilerska 10, 04-190 Warszawa), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000027520; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 28.250.000 zł; NIP: 5261035247; REGON: 011180864; adres poczty elektronicznej: sklep@norauto.pl, telefon: 22 515 10 02.
  2. Umowa - umowa sprzedaży Towarów i Usług zawierana przez Strony na odległość, zgodnie z Zamówieniem.
  3. Strony – Zamawiający i Sprzedawca.
  4. Norauto – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę, znajdujący się pod adresem elektronicznym norauto.pl, umożliwiający w szczególności zawieranie Umów.
  5. Zamawiający – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która ukończyła 18 lat (w tym Konsument) bądź osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która może dokonywać zakupów Towarów i Usług w Norauto.
  6. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnych ze Sprzedawcą (w tym zawierająca Umowę) niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  7. Zamówienie – oferta Zamawiającego nabycia Towaru lub Usługi, zgodnie z wyborem dokonywanym na stronach Norauto przy użyciu Koszyka, wraz z określeniem sposobu Płatności oraz sposobu dostawy.
  8. Koszyk – elektroniczny formularz udostępniony przez Sprzedawcę w Norauto, za pomocą, którego Zamawiający wybiera Towar lub Usługę będącą przedmiotem Zamówienia.
  9. Towar – rzeczy ruchome z asortymentu Sprzedawcy, które mogą być nabywane i/lub zamawiane w Norauto.
  10. Usługa – wykonana w ramach umowy o dzieło usługa związana z naprawą samochodu Zamawiającego, wybrana przez Zamawiającego z oferty Sprzedawcy i zamówiona w Norauto przy użyciu Koszyka.
  11. Cena – cena Towaru lub Usługi brutto, umieszczona obok informacji o Towarze lub Usłudze, nieuwzględniająca Kosztów dostawy. Ceny wyrażone są w złotych polskich i uwzględniają podatek od towarów i usług (VAT).
  12. Płatność – czynność polegająca na zapłacie, w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wynagrodzenia należnego Sprzedawcy z tytułu wykonania Umowy, stanowiącego sumę Cen poszczególnych Towarów lub Usług objętych Zamówieniem oraz Kosztów dostawy, pomniejszonych o ewentualne rabaty i zniżki.
  13. Realizacja Zamówienia - czas konieczny na dostarczenie przez Sprzedawcę zamówionych Towarów na adres wskazany przez Zamawiającego.
  14. Koszty dostawy – opłaty za dostawę zamówionych Towarów do Zamawiającego. Koszty dostawy wyrażone są w złotych polskich i uwzględniają podatek od towarów i usług (VAT).
  15. Rejestracja – utworzenie w Norauto indywidualnego konta Zamawiającego poprzez podanie w formularzu rejestracyjnym niezbędnych danych, w szczególności danych osobowych zgodnie z procedurą opisaną w Rozdziale 5 niniejszego Regulaminu.
  16. Konto – utworzone po przeprowadzeniu Rejestracji indywidualne konto Zamawiającego w Norauto, za pomocą, którego dokonuje Zamówień lub korzysta z innych usług dostępnych w Norauto, opisane w § 6 niniejszego Regulaminu.
  17. Centrum Norauto lub Serwis– placówka handlowa, w których Sprzedawca prowadzi działalność handlową oraz usługową wskazana na stronie www Norauto w zakładce „Centra Norauto”. Zamawiający dokonuje wyboru właściwego Centrum Norauto w przypadku zamawiania Usługi lub wyboru opcji osobistego odbioru Towaru w Centrum.
  18. Status dostępności Towaru - oznacza podawaną w Norauto dostępność Towaru w magazynie Sprzedawcy lub czas, w jakim Towar będzie dostępny w magazynie Sprzedawcy do jego dyspozycji. System informatyczny może nie zdążyć odnotować zmian na stoku i pokazywać dostępność towaru pomimo, że już się wyprzedał.
  19. Przewidywany Termin Dostawy – termin dostarczenia przez Sprzedawcę Towarów Zamawiającemu, podany w Norauto. Początek Przewidywanego Terminu Dostawy określa się uwzględniając status dostępności Towaru w magazynie Sprzedawcy.
  20. Rękojmia za wady - odpowiedzialność Sprzedawcy względem Zamawiającego za wady fizyczne lub prawne rzeczy sprzedanej na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.
  21. Gwarancja - odpowiedzialność gwaranta za wady rzeczy sprzedanej. Udzielenie gwarancji następuje przez złożenie oświadczenia gwarancyjnego, które określa obowiązki gwaranta i uprawnienia Zamawiającego. Oświadczenie gwarancyjne może zostać złożone w reklamie, regulaminie lub innym oświadczeniu określającym obowiązki gwaranta i uprawnienia Zamawiającego.
  22. Adres E-mail – adres poczty elektronicznej Zamawiającego, wskazany podczas Rejestracji lub zmieniony zgodnie z dostępnymi funkcjonalnościami Konta.

§2. Świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Zawieranie umów sprzedaży Towarów oraz Usług odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego Norauto, zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie, i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Świadczone usługi obejmują:
  1. Rejestrację w Norauto;
  2. Korzystanie z funkcjonalności Konta;
  3. Przeglądanie stron www Norauto, w tym zapoznanie się z asortymentem prezentowanych Towarów i Usług przez każdego użytkownika sieci Internet bez konieczności Rejestracji i posiadania Konta;
  4. Możliwość zadawania Sprzedawcy pytań poprzez udostępniony w formularzu kontaktowym.
  5. Możliwość przystąpienia do Programu Lojalnościowego „Klub Norauto” poprzez udostępniony na stronach Norauto „Formularz zapisu”.
  6. Możliwość subskrypcji Newslettera zawierającego w szczególności ofertę Sprzedawcy.
 2. Usługi, o których mowa w ust. 1 pkt b powyżej, są dostępne wyłącznie dla Zamawiających, którzy dokonali Rejestracji, po zalogowaniu do Konta.
 3. Rejestracja i usługi, o których mowa w ust. 1 pkt a – f powyżej, świadczone są bez opłat.
 4. W celu właściwego korzystania z Norauto, Zamawiający powinien posiadać komputer lub urządzenie z zainstalowanym oprogramowaniem pozwalającym na przeglądanie stron internetowych (Internet Explorer 7, FireFox 3, Opera 10, Chrome 4, Safari 6 lub nowsze) oraz dostęp do sieci Internet.
 5. W celu złożenia Zamówienia Zamawiający powinien posiadać Adres E-mail oraz aktywny numer telefonu u operatora korzystającego z polskich zasobów numeracji (+48).
 6. Przed rozpoczęciem korzystania z Norauto, w tym przed złożeniem Zamówienia, Zamawiający powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.

§3. Zawarcie umowy za pośrednictwem Koszyka

 1. Zamawiający składa Zamówienie korzystając z Koszyka.
 2. W celu złożenia Zamówienia Zamawiający powinien dokonać wyboru Towarów lub Usług i ich ilości, sposobu dostawy oraz sposobu Płatności. W przypadku zamawiania Usługi Zamawiający ponadto powinien dokonać wyboru Serwisu, w którym zostanie wykonana Usługa oraz terminu wykonania Usługi. Złożenie Zamówienia możliwe wyłącznie dla Zamawiającego posiadającego Konto.
 3. W czasie składania Zamówienia Zamawiający podaje dane adresowe miejsca dostawy lub wybiera jeden z wcześniej podanych adresów dostawy.
 4. W przypadku posiadania kodu rabatowego Zamawiający powinien wpisać ten kod przed złożeniem Zamówienia w przeznaczonym do tego celu polu formularza Zamówienia. Wartość Zamówienia znajdującego się w Koszyku lub Kosztów dostawy zostanie automatycznie zmniejszona o kwotę wynikającą z wartości kodu rabatowego. Sprzedawca informuje, że w odniesieniu do kodów rabatowych mogą obowiązywać dodatkowe ograniczenia lub warunki. Informacje o takich ograniczeniach lub warunkach są każdorazowo przekazywane Zamawiającemu wraz z kodem rabatowym lub doręczane w inny sposób, umożliwiający zapoznanie się z nimi przed złożeniem Zamówienia.
 5. W celu złożenia Zamówienia Zamawiający wybiera właściwy przycisk na formularzu Zamówienia wraz z informacją, że złożenie Zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty. W ten sposób Zamawiający składa ofertę zakupu wybranych Towarów lub Usług zgodnie z ich opisem, ilością, Kosztami dostawy oraz Ceną zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 6. Umowa zostaje zawarta pomiędzy Zamawiającym a Sprzedawcą z chwilą potwierdzenia Zamówienia poprzez naciśnięcie przycisku "zamówienie z obowiązkiem zapłaty". W przypadku gdy Zamawiającym jest Konsument, do Umowy pomiędzy Zamawiającym a Sprzedawcą mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Sprzedawca może od umowy odstąpić w terminie do 30 dni od dnia kiedy uzyskał informację o braku dostępności zamówionego towaru (w tym z powodu omyłek lub zamówień przyjętych z powodu braku aktualizacji stanów magazynowych dokonywanych przez system informatyczny Sprzedawcy) i w tej sytuacji Sprzedawca w terminie do 14 dni od dnia odstąpienia od umowy zwraca Zamawiającemu wpłacone przez niego wynagrodzenie.
 7. Sprzedawca potwierdza złożenie Zamówienia przesyłając na Adres Email, potwierdzenie Zamówienia wraz z numerem Zamówienia oraz fakturą w wersji elektronicznej. Wiadomość taka zawiera informacje przeznaczone dla Konsumentów, wymagane przez obowiązujące przepisy prawa.
 8. Metody i środki techniczne służące wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych:
  1. W trakcie kompletowania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”, Zamawiający ma możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych.
  2. Zamawiający ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas zakładania Konta w każdym czasie.
  3. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Zamawiającemu treści zawartej Umowy następuje przez:
   • przesłanie Zamawiającemu na Adres E-mail potwierdzenia zawarcia Umowy na odległość, o którym mowa w ust. 7 powyżej;
   • dołączenie do Towaru dowodu zakupu (paragonu fiskalnego lub faktury);
   • zapisanie danych dotyczących Zamówienia na Koncie.
 9. Zamawiający może śledzić status realizacji Zamówienia na swoim Koncie w zakładce zawierającej historię Zamówień.
 10. W przypadku niemożności realizacji Zamówienia, z uwagi na brak zamówionego Towaru lub zamówionej ilości danego Towaru, Sprzedawca niezwłocznie poinformuje o tym Zamawiającego, a Zamawiający może odstąpić od Umowy (zrezygnować z Zamówienia) w całości lub w części – według swojego wyboru. W takim wypadku, jeśli Zamawiający dokonał Płatności przed dostarczeniem zamówionych Towarów (przedpłata), Sprzedawca zwraca Zamawiającemu całą uiszczoną przez niego kwotę, a w razie częściowego odstąpienia od Umowy – kwotę uiszczoną za Towary, z których Zamawiający rezygnuje.
 11. Wszystkie Ceny Towarów i Usług oraz Koszty dostawy podawane w Norauto wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek od towarów i usług (VAT).
 12. Cena Towaru nie zawiera Kosztów dostawy. Koszty dostawy zostaną dodane do wartości zamówionych Towarów zgodnie z opcjami dostawy wybranymi przez Zamawiającego.

§4. Towary i Usługi

 1. Informacje o Towarach i Usługach oferowanych w Norauto, takie jak zdjęcie, opis i – w danym wypadku – skład Towaru lub zakres Usługi, dostępne są w opisach dotyczących poszczególnych Towarów lub Usług.
 2. Zdjęcia zamieszczane na stronach Norauto służą prezentacji Towarów. Zdjęcia i opisy Towarów lub Usług umieszczane obok poszczególnych Towarów i Usług dostarczane są przez producentów, dystrybutorów lub pochodzą od Sprzedawcy.
 3. Nazwy handlowe, nazwy, opisy lub znaki towarowe opublikowane w Norauto podlegają ochronie prawnej.
 4. Wszystkie towary oferowane w Norauto są fabrycznie nowe, wolne od wad prawnych, oraz zostały zgodnie z prawem wprowadzone do obrotu.

§5. Rejestracja

 1. Rejestracja jest bezpłatna.
 2. Rejestracja jest niezbędna do złożenia Zamówienia.
 3. Rejestracja dokonywana jest poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego w Norauto oraz kliknięcie przycisku „Stwórz konto”.
 4. Formularz rejestracyjny zawiera wyraźnie oznaczone pola, których wypełnienie jest obowiązkowe.
 5. W formularzu rejestracyjnym Zamawiający podaje swoje dane osobowe niezbędne dla kontaktu z Zamawiającym oraz założenia i utrzymania Konta.
 6. Po wypełnieniu i przesłaniu formularza rejestracyjnego przez Zamawiającego, Sprzedawca, na podany Adres E-mail, przesyła potwierdzenie dokonania Rejestracji. Z tą chwilą proces Rejestracji zostaje zakończony.

§6. Konto

 1. Posiadanie Konta umożliwia Zamawiającemu korzystanie z udostępnionych za jego pośrednictwem funkcjonalności, w szczególności:
  1. składanie Zamówień;
  2. wprowadzanie, edytowanie lub usuwanie danych Zamawiającego;
  3. przeglądanie historii Zamówień;
  4. wprowadzanie, edytowanie lub usuwanie danych dotyczących pojazdów Zamawiającego;
  5. dostęp do danych karty lojalnościowej Norauto i zbieranych przy jej wykorzystaniu punktów .
 2. Loginem do Konta jest Adres E-mail. Hasło dostępowe do Konta ma charakter poufny.
 3. Zabrania się udostępniania przez Zamawiającego swojego Konta osobom trzecim, w szczególności hasła dostępowego. Jednakże Zamawiający może udostępnić swoje Konto domownikom lub pracownikom, którzy dokonywać będą określonych czynności, w tym składać Zamówienia, w imieniu Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania osób, którym udostępnił login i hasło do swojego Konta
 4. Konto jest prowadzone dla Zamawiającego na czas nieoznaczony.
 5. Zamawiający może w każdym czasie usunąć Konto bez podania przyczyn. W tym celu wystarczy skierować do Sprzedawcy jednoznaczne żądanie usunięcia Konta, na adres e-mail: sklep@norauto.pl lub listownie. W celu usunięcia Konta Zamawiający może skorzystać z funkcji usunięcia Konta dostępnego po zalogowaniu się do Konta. Żądanie usunięcia Konta nie wpływa na Umowy zawarte przez Zamawiającego ze Sprzedawcą przed wysłaniem opisanego powyżej żądania.
 6. Po otrzymaniu żądania, o którym mowa w ust. 5 powyżej, Konto zostanie niezwłocznie, w każdym przypadku w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni od daty otrzymania żądania, usunięte z systemu teleinformatycznego Sprzedawcy.
 7. W przypadku wątpliwości co do tożsamości osoby występującej z żądaniem usunięcia Konta, o którym mowa w ust. 5 powyżej, Sprzedawca zastrzega sobie prawo weryfikacji tożsamości takiej osoby.
 8. Warunki zamawiania i rezygnacji z Newslettera określają odrębne zasady określone w niniejszym regulaminie Newslettera.

§7. Płatności za Towary i Usługi

 1. Zamawiający może ─ według swojego wyboru ─ dokonać Płatności za Towary i Usługi przed dostarczeniem Zamówienia lub wykonaniem Usługi (przedpłata) albo w chwili realizacji dostawy Towarów (za pobraniem przy odbiorze przesyłki) lub w chwili wykonania Usługi (płatność w Centrum).
 2. W przypadku Płatności przed dostarczeniem zamówionych Towarów lub Usług, Zamawiający – wedle swego wyboru – dokonuje Płatności w następujący sposób:
  1. kartą kredytową/debetową;
  2. przelewem bankowym za pośrednictwem systemu Przelewy24.
 3. Płatność za pośrednictwem systemu Przelewy24 dokonywana jest w trakcie składania Zamówienia. W celu dokonania Płatności za pośrednictwem Przelewy24 Zamawiający zostaje przekierowany do internetowego serwisu rozliczeniowego umożliwiającego realizację transakcji przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej. Towar nie zostanie wysłany Zamawiającemu przed zaksięgowaniem pełnej wpłaty.
 4. Norauto zastrzega sobie prawo do wyłączenia formy płatności za Towar przy odbiorze przesyłki (płatność za pobraniem) Zamawiającemu, który nie odbierze dwóch kolejno zrealizowanych Zamówień płatnych przy odbiorze. Przywrócenie formy dokonania zapłaty przy odbiorze przesyłki (płatność za pobraniem) dla danego Zamawiającego następuje po złożeniu i odebraniu kolejnego Zamówienia opłaconego w inny sposób niż przy odbiorze przesyłki. Płatności za Towar przy odbiorze przesyłki jest ograniczona do wybranych przez Sprzedawcę firm kurierskich, o czym Zamawiający będzie informowany przy składaniu Zamówienia.

§8. Realizacja Zamówień i dostawa Towarów

 1. Zamawiający może składać Zamówienia w Norauto 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę w każdy dzień tygodnia, przy czym Sprzedawca realizuje Zamówienia wyłącznie w dni robocze (rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).
 2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyznaczenia dodatkowych dni zawieszenia możliwości składania Zamówień poprzez Norauto. O zawieszeniu możliwości składania Zamówień poprzez Norauto w danym dniu Sprzedawca powiadomi z odpowiednim wyprzedzeniem poprzez ogłoszenie w Norauto.
 3. Zobowiązania Zamawiającego wynikające z Umowy są wykonane z chwilą uiszczenia na rzecz Sprzedawcy pełnej Płatności za Towar i dostawę lub za wykonanie Usługi oraz odbioru Towaru dostarczonego lub wykonanej Usługi zgodnie z Zamówieniem.
 4. Świadczenie Sprzedawcy wynikające z Umowy jest spełnione z chwilą wydania Zamawiającemu Towaru lub wykonania Usługi zgodnie z Zamówieniem.

§9. Sposób i termin dostawy oraz odbioru Towarów lub miejsce i termin wykonania Usług

 1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:
  1. Przesyłka kurierska.
  2. Odbiór osobisty - miejsca odbioru osobistego wskazane są w trakcie składania Zamówienia.
 2. Dostawa jest odpłatna, chyba, że Umowa stanowi inaczej. Koszty dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Zamawiającemu w trakcie składania Zamówienia.
 3. Termin dostawy jest to czas konieczny na dostarczenie przez Sprzedawcę zamówionych Towarów na adres wskazany przez Zamawiającego. Termin dostawy Towaru do Zamawiającego uwzględnia również termin wynikający ze statusu dostępności Towaru w magazynie Sprzedawcy.
 4. Czas dostępności Towarów w Norauto podawany w Statusie dostępności Towaru mierzony jest w dniach roboczych (rozumianych jako dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).
 5. Status dostępności dotyczy jednej wybranej sztuki Towaru i jest liczony od chwili momentu dokonania Płatności przez Zamawiającego, a w przypadku wyboru sposobu Płatności „za pobraniem” od dnia złożenia Zamówienia.
 6. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby uwzględniając status dostępności Towaru dostarczyć go Zamawiającemu w terminie podanym w Norauto, jako “przewidywany termin dostawy”.
 7. Sprzedawca jest uprawniony do anulowania Zamówienia w przypadku braku Płatności w formie przedpłaty w ciągu 3 (trzy) dni od złożenia Zamówienia. W przypadku Zamówienia z inną opcją Płatności, Sprzedawca jest uprawniony do anulowania Zamówienia – niezwłocznie w przypadku nieodebrania Towaru od kuriera lub odmowy jego odebrania lub w ciągu 10 dni od złożenia Zamówienia w przypadku nieodebrania Towaru w Centrum Norauto.
 8. Sprzedawca zobowiązany jest do wydania Towaru nie później niż trzydzieści dni od dnia zawarcia Umowy.
 9. Usługa wykonywana jest w miejscu i terminie wybranym przez Zamawiającego w trakcie składania Zamówienia.
 10. Sprzedawca dostarcza Towar Zamawiającemu wraz z dokumentem sprzedaży w postaci faktury VAT.

§10. Prawo odstąpienia od Umowy

 1. Zamawiającemu będącemu Konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość bez podania jakichkolwiek przyczyn w terminie 14 (czternaście) dni od dnia, w którym Zamawiający lub osoba trzecia upoważniona przez Zamawiającego do odbioru Towarów weszła w posiadanie Towarów. W przypadku Umów, których przedmiotem jest zamówienie Usługi, bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia Umowy.
 2. Prawo odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie przysługuje Zamawiającemu będącemu Konsumentem w odniesieniu do Umowy:
  1. O świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Zamawiającego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy;
  2. w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  4. w której przedmiotem świadczenia są Towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  5. w której Zamawiający wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Zamawiający żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od Umowy przysługuje Zamawiającemu w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  6. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  7. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, przy czym Sprzedawca nie świadczy usługi prenumeraty.
 3. W celu wykonania uprawnienia, o którym mowa w ust. 1 powyżej, Zamawiający powinien poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia przekazanego z wykorzystaniem danych kontaktowych Sprzedawcy, wskazanych w Norauto, wysyłając stosowne pismo listownie lub pocztą elektroniczną na adres mailowy [Ÿ] lub korzystając z formularza kontaktowego dostępnego w Norauto. W miarę możliwości oświadczenie o odstąpieniu od Umowy powinno zawierać również numer Zamówienia (jest on widoczny w potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia).
 4. Dla zachowania terminu odstąpienia od umowy, określonego w ust. 1 powyżej, wystarczające jest wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego Zamawiającemu uprawnienia do odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 5. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 6. W razie odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca wszystkie otrzymane od Zamawiającego Płatności, w tym Koszty Dostawy, niezwłocznie, w każdym przypadku w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym otrzymał informację o wykonaniu przez Zamawiającego prawa odstąpienia od Umowy.
 7. Zwrot Płatności następuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały wybrane przez Zamawiającego przy składaniu Zamówienia. Niezależnie od sposobu zwrotu Płatności, nie są z tego tytułu pobierane jakiekolwiek opłaty.
 8. Po wykonaniu przez Zamawiającego prawa do odstąpienia od umowy zobowiązany jest on do zwrotu dostarczonych Towarów Sprzedawcy. Towary należy odesłać na adres Sprzedawcy niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni (czternaście) od dnia, w którym Zamawiający poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Zamawiający odeśle Towar przed upływem terminu 14 (czternaście) dni.
 9. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem Płatności, o którym mowa w ust. 6 powyżej, do czasu otrzymania zwrotu Towarów lub dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 10. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy Zamawiający może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od Umowy. Wzór formularza doręczany jest Zamawiającemu na Adres E-mail. Skorzystanie z tego wzoru nie jest obowiązkowe.

§11. Postępowanie reklamacyjne

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne zakupionego Towaru oraz zamawianych Usług na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. Do odpowiedzialności za wady dzieła, które jest rezultatem zamawianych Usług stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego o rękojmi przy sprzedaży.
 2. Wszelkie reklamacje, w tym reklamacje dotyczące Towarów, mogą być zgłaszane:
  1. na piśmie, na adres Sprzedawcy (Norauto Polska Sp. z o.o., ul. Jubilerska 10, 04-190 Warszawa ), w tym za pomocą wzoru formularza reklamacyjnego, o którym mowa w ust. 12 poniżej;
  2. pocztą elektroniczną, na adres: sklep@norauto.pl;
  3. za pomocą formularza kontaktowego, dostępnego w Norauto.
 3. Reklamacja powinna zawierać dane osoby składającej reklamację (imię i nazwisko, adres korespondencyjny, opcjonalnie – adres e-mail i numer telefonu kontaktowego), wskazanie przyczyny reklamacji oraz treści żądania. W miarę możliwości reklamacje dotyczące Towarów lub dostawy powinny zawierać również numer Zamówienia (jest on widoczny w potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia). Oryginał lub kopia dowodu zakupu (np. paragonu lub faktury) może ułatwić złożenie reklamacji, ale nie jest niezbędny do jej złożenia.
 4. O ile krótszy czas rozpatrzenia reklamacji nie wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, reklamacje rozpatrywane są przez Sprzedawcę w terminie do 14 (czternaście) dni od ich otrzymania, z zastrzeżeniem ust. 6 – 7 poniżej.
 5. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Sprzedawca powiadomi osobę składającą reklamację listem wysłanym na adres podany w reklamacji albo pocztą elektroniczną – w zależności od sposobu złożenia reklamacji.
 6. Reklamacje dotyczące wad fizycznych lub prawnych zakupionych Towarów załatwiane są zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego o rękojmi za wady. W przypadku, o którym mowa w art. 561(2) §1 Kodeksu cywilnego, wadliwy Towar powinien zostać dostarczony na koszt Sprzedawcy do dowolnego Centrum Norauto lub odesłać na adres magazynu głównego[Ÿ] .
 7. Jeżeli Zamawiający będący Konsumentem na podstawie przepisów o rękojmi za wady zażąda wymiany Towaru lub usunięcia wady albo złoży oświadczenie o obniżeniu Ceny, określając kwotę, o którą Cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do tego żądania w terminie 14 (czternaście) dni, uważa się, że Sprzedawca uznał to żądanie za uzasadnione.
 8. Zamawiający będący Konsumentem, który chce uzyskać pomoc przy załatwieniu reklamacji, może zwrócić się do miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów, świadczącego bezpłatną pomoc i poradnictwo w zakresie ochrony interesów Konsumentów.
 9. Niezależnie od uprawnień wynikających z rękojmi za wady, Zamawiający może wykonywać uprawnienia wynikające z gwarancji, jeśli została ona na dany Towar udzielona.
 10. Jeśli na dany Towar lub Usługę została udzielona gwarancja, informacje o sposobie wykonywania uprawnień wynikających z gwarancji oraz o podmiocie odpowiedzialnym (gwarancje), są zawarte w oświadczeniu gwarancyjnym (np. w dokumencie gwarancji, jaki w danym wypadku zostanie dołączony do Towaru lub innym dokumencie lub oświadczeniu).
 11. Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi.
 12.  Zamawiający, w celu zgłoszenia reklamacji, może skorzystać z wzoru zgłoszenia reklamacyjnego, który można pobrać ze strony internetowej www.norauto.pl umieszczonego w zakładce wzór zgłoszenia reklamacyjnego. Skorzystanie z tego wzoru jest dobrowolne.

§12. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Zamawiających, którzy założyli Konto jest NORAUTO POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Jubilerska 10, 04-190 Warszawa. Dane przetwarzane są w szczególności w celu: rejestracji i utrzymania Konta, zawierania i wykonania Umów, obsługi Zamówień, reklamacji Towarów i Usług, realizacji usług dostępnych w Norauto, a także udzielania odpowiedzi na wysłane do sklepu zapytania. Szczegółowe informacje na temat administratora danych osobowych oraz praw przysługujących osobie, której dane dotyczą dostępne są na stronie internetowej: http://norauto.pl/RODO .
 2. W przypadku wyrażenia zgody przez Zamawiającego dane osobowe mogą być przez Sprzedawcę :
  1. przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego z użyciem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych,
  2. przetwarzane w celu zbadania opinii o poziomie zadowolenia z przeprowadzonego zakupu w Norauto oraz
  3. udostępniane podmiotom trzecim.
 3. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonania Umów, rejestracji i utrzymania Konta i/lub otrzymywania Newslettera. Zamawiającym przysługuje prawo dostępu do danych, ich aktualizacji, prawo żądania przeniesienia danych, ich usunięcia, zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania danych oraz prawo żądania ograniczenia ich przetwarzania. Zamawiającemu przysługuje prawo do zgłoszenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  Użytkownika przez Administratora
 4. Nie jest możliwe anonimowe korzystanie z niektórych usług dostępnych w Norauto, w szczególności takich jak zakładanie i utrzymanie Konta, zawieranie i wykonanie Umów.
 5. Przeglądanie Norauto i zapoznawanie się z ogólnodostępnymi treściami, nie wymaga rejestracji w systemie i podawania danych osobowych.
 6. Wysyłanie Newslettera wymaga zapisu na Newsletter poprzez podanie adresu email. Zamówienie Newslettera może być w każdym momencie anulowane.
 7. Sprzedawca za wyraźną i dobrowolną zgodą Zamawiającego, może przekazać dane osobowe Zamawiającego firmie Ceneo Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 182), , w celu przesłania przez tę firmę na Adres E-mail ankiety służącej zbadaniu poziomu zadowolenia Zamawiającego z transakcji dokonywanej w Norauto.
 8. W przypadku, gdy Zamawiający wybierze płatność poprzez system Przelewy24, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15).

§13. Postanowienia końcowe

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Sprzedawca informuje, że:

 1. Zamawiający będący Konsumentem ma prawo skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji Towarów i Usług, m.in. poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim działającym przy właściwym Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument może także złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.
 2. Umowy są zawierane w języku polskim.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz odpowiednie przepisy prawa.
 4. Spory między Stronami rozpatrywane są przez właściwy sąd powszechny.
 5. Niniejszy Regulamin dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie www.norauto.pl.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu w przypadku zmiany przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na treść niniejszego Regulaminu lub nałożenia na Sprzedawcę określonych obowiązków przez organy państwa, zmiany danych Sprzedawcy, a także w celu usprawnienia działania strony www.norauto.pl i obsługi Zamawiających.
 7. O zmianie Regulaminu Sprzedawca powiadomi Zamawiających na Adres E-mail. Informacja o zmianie Regulaminu jest również zamieszczana w widoczny sposób na stronie www.norauto.pl.
 8. Zmieniony Regulamin wiąże Zamawiających, którzy nie usuną z Konta w terminie 14 (czternaście) dni od daty powiadomienia o zmianie Regulaminu, dokonanego zgodnie z ust. 7 powyżej. Usunięcie z Konta następuje w sposób określony w § 6 ust. 5 powyżej.
 9. Regulamin wchodzi w życie z dniem 27.07.2018 r.

Zobacz regulamin obowiązujący do 26.07.2018

Do góry