Ochrona danych - RODO

Norauto: Ochrona danych  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej zwane: „RODO”) informujemy, że:


 1. Administratorem danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest Norauto Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres:ul. Jubilerska 10, 04-190 Warszawa, tel.:22 515 10 02, e-mail: sklep@norauto.pl.
 2. Cele w jakich możemy przetwarzać dane osobowe, w zależności od źródła pochodzenia:

  Dane Klientów

  Lp.

  Źródło informacji

  Cel przetwarzania

  1.

  Zakupy w sklepie internetowym norauto.pl
  • Wykonania zawartej umowy tj. realizacja zamówienia: art. 6 ust. 1 lit. b  „RODO”);
  • Wypełnienie prawnie ciążących obowiązków na Administratorze danych w związku z koniecznością przechowywania dowodów księgowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b  „RODO” w związku z przepisami podatkowymi);
  • W celu dochodzenia ewentualnych roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f  „RODO”);
  • Marketingu i promocji produktów i usług własnych i spółek z grupy kapitałowej, w tym dobierania ich pod kątem Twoich potrzeb za pomocą profilowani (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) oraz f) „RODO”);
  • Wewnętrznych celów administracyjnych – prowadzenia statystyk, raportowania, badania satysfakcji Klientów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) „RODO”).
  2.

  Zakupy w sklepie stacjonarnym Norauto, w przypadku gdy proszą Państwo o wystawienie faktury lub korzystają Państwo z usług serwisowych lub usług takich jak: wypożyczalnia czy przechowalnia opon
  • Wykonania zawartej umowy tj. realizacja zamówienia: art. 6 ust. 1 lit. b  „RODO”);
  • Wypełnienie prawnie ciążących obowiązków na Administratorze danych w związku z koniecznością przechowywania dowodów księgowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b  „RODO” w związku z przepisami podatkowymi);
  • W celu dochodzenia ewentualnych roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f  „RODO”);
  • Marketingu i promocji produktów i usług własnych i spółek z grupy kapitałowej, w tym dobierania ich pod kątem Twoich potrzeb za pomocą profilowani (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) oraz f) „RODO”);
  • Wewnętrznych celów administracyjnych – prowadzenia statystyk, raportowania, badania satysfakcji Klientów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) „RODO”).
  3.
  Karta Klienta Norauto
  • Zgoda na założenia karty (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) „RODO”);
  • Marketingu i promocji produktów i usług własnych i spółek z grupy kapitałowej, w tym dobierania ich pod kątem Twoich potrzeb za pomocą profilowani (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) oraz f) „RODO”);
  • Wewnętrznych celów administracyjnych – prowadzenia statystyk, raportowania, badania satysfakcji Klientów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) „RODO”).
  4.

  Dane otrzymywane podczas rozmów, kontaktów telefonicznych, korespondencji e-mail, korespondencji w ramach formularzy elektronicznych
  • Wykonania zawartej umowy lub przed jej zawarciem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b  „RODO”);
  • Udzielania odpowiedzi na przesłane pytania, prowadzenie korespondencji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) „RODO”);
  • Wewnętrznych celów administracyjnych – prowadzenia statystyk, raportowania, badania satysfakcji Klientów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) „RODO”).
  5.
  Dane otrzymywane podczas spotkań i znajdujące się w zawieranych Umowach
  • Wykonania zawartej umowy tj. realizacja zamówienia: art. 6 ust. 1 lit. b  „RODO”); (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b  „RODO”);
  • W celu bieżącego kontaktu wynikającego z zawartej umowy lub z podjętych działań zmierzających do jej zawarcia (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b  „RODO”);
  • Wypełnienie prawnie ciążących obowiązków na Administratorze danych w związku z koniecznością przechowywania dowodów księgowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b  „RODO” w związku z przepisami podatkowymi);
  • W celu dochodzenia ewentualnych roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f  „RODO”)
  • Wewnętrznych celów administracyjnych – prowadzenia statystyk, raportowania, badania satysfakcji Klientów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) „RODO”).
  6.

  Newsletter
  • Marketingu i promocji produktów i usług własnych i spółek z grupy kapitałowej, w tym dobierania ich pod kątem Twoich potrzeb za pomocą profilowani (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) oraz f) „RODO”);
  • Wewnętrznych celów administracyjnych – prowadzenia statystyk, raportowania, badania satysfakcji Klientów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) „RODO”).
  7.

  Reklamacje
  • W celu realizacji reklamacji, w związku z dokonanym zakupem w sklepie Norauto (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b  „RODO”);
  • Wewnętrznych celów administracyjnych – prowadzenia statystyk, raportowania, badania satysfakcji Klientów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) „RODO”).
  8.

  Odstąpienie od umowy
  • W celu realizacji odstąpienia od umowy, w związku z dokonanym zakupem w sklepie Norauto (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b  „RODO”);
  • Wewnętrznych celów administracyjnych – prowadzenia statystyk, raportowania, badania satysfakcji Klientów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) „RODO”).

  Dane Kontrahentów i innych osób kontaktujących się z Administratorem

  Lp.

  Źródło informacji

  Cel przetwarzania

  9.

  Dane otrzymywane podczas spotkań i znajdujące się w zawieranych Umowach
  • Wykonania zawartej umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b  „RODO”);
  • W celu bieżącego kontaktu wynikającego z zawartej umowy lub z podjętych działań zmierzających do jej zawarcia (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b  „RODO”);
  • Wypełnienie prawnie ciążących obowiązków na Administratorze danych w związku z koniecznością przechowywania dowodów księgowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b  „RODO” w związku z przepisami podatkowymi);
  • W celu dochodzenia ewentualnych roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f  „RODO”);
  • Wewnętrznych celów administracyjnych – prowadzenia statystyk, raportowania, badania satysfakcji Klientów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) „RODO”).
  10.

  Dane znajdujące się w korespondencji elektronicznej i papierowej
  • Bieżący kontakt z naszymi Kontrahentami i Podmiotami Współpracującymi, z którymi mam podpisane umowy, w celu ich realizacji
  • Kontakt z firmami i ich przedstawicielami, z którymi prowadzimy negocjacje przed zawarciem umowy;
  • Odpowiedzi na wszelkie inne zapytania, które trafiają do nas na oficjalne adresy umożliwiające komunikację elektroniczną.
  • (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a, lit. b lub lit. f  „RODO”);
 3. Odbiorcami danych osobowych w związku z realizacją celów wskazanych w punkcie 3 mogą być:
      a) Osoby upoważnione przez Administratora – pracownicy oraz współpracownicy;
      b) Podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzania danych osobowych (podmioty przetwarzające) na podstawie zawartych umów;
      c) Spółki powiązane z Administratorem – spółki z grupy kapitałowej;
      d) Podmioty, którym Administrator zobligowany będzie udostępnić dane na podstawie przepisów prawa;
      e) Odbiorcy danych tacy jak: kurierzy i banki.
 4. Przetwarzane dane osobowe nie są przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w okresie niezbędnym do realizacji celów wskazanych w punkcie 3:
  a) W związku z realizacją zawartej umowy, do czasu jej zakończenia, po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa w szczególności dotyczących przechowywanie dowodów księgowych lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń;
  b) W związku z marketingiem produktów i usług oferowanych przez Administratora, do czasu wycofania zgody na takie przetwarzanie.
 6. Prawa przysługujące osobom, których dane przetwarzamy:
  a) Prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 „RODO”;
  b) Prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 „RODO”;
  c) Prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 „RODO”;
  d) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 „RODO”;
  e) Prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 „RODO”;
  f) Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 „RODO”.
 7. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wydanej uprzednio zgody na przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) „RODO”;
 8. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – o ile uznasz, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów „RODO”;
 9. Podanie danych w każdym celu jest dobrowolne, ale w przypadku niektórych z nich (takich jak: zawarcie umowy – zakup towarów, reklamacje , zwroty, inne usługi oferowane przez Norauto) jest niezbędne do ich realizacji, konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości zawarcia wykonania przez Norauto określonych zobowiązań.
 10. W ramach marketingu bezpośredniego – w celu oferowania Państwu naszych produktów i usług, w tym dobieranie ich pod kątem Państwa potrzeb możemy wykorzystywać profilowanie. Działania związane z profilowaniem w celach marketingu bezpośredniego nie wywołują wobec Państwa skutków prawnych. Przysługuje Państwu prawo sprzeciwu wobec marketingu.

Do góry